Căn cứ Kế hoạch số 2149/KH-SGDĐT, ngày 03 tháng 11 năm 2022 của SởGD&ĐT tỉnh Hậu Giang, về việc tổ chức các kỳ thi, hội thi năm học 2021 - 2022;Thực hiện Công văn số 429/PGDĐT-GDTrH, ngày 17 ...